معرفی

مشخصات فردی

زهرا خدادادی

نام - نام خانوادگی : زهرا   خدادادی

پست الکترونیکی : z_khodadadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی- شیمی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : تربیت مدرس

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن الکتروشیمی ایران

باشگاه پژوهشگران جوانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 3

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-11-1

زهرا خدادادی
زهرا خدادادی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^